žabangos

žabangos
žabángos sf. pl. (1) J.Jabl(Skp), , NdŽ, , Ms, Slnt, Prk, (3); Sut, Rtr, ŠT59, ŽŪŽ91 1. žr. žabangai 1: Užstatė ant kūtės žabángas ir pagavo šešką Skrb. Eisim žabangų̃ statyt Mrc. Pakliuvo žvirblis tosen žabangosen LTR(Ln). Paukščius žabangomis gaudo . Vilkas ir lapė drauge bėgo pro žabángas. Žabángose buvo žąsis pakabinta P.Klim. Padarys [voras] musėm žabángas: kai jos lėks, tai įklius Lnkv. | Kiek jie, vargšai, su kitais savo draugais, nakčia šliauždami, ropodami krūmais, daubomis, privargdavo, išsisukinėdami iš jo (priešo) statomų žabangų Pt. ^ Tai tau, tetirvine, penki vilkai žabangose: ne tau spęsta, tu tilpai! (juok.) M.Unt. Visur mums pastatė slastus ir žabangas VII347. 2. grandinės: Jogaila liepė jį apkalti žabangomis prš. 3. žr. žabangai 3: Tas seneliukas ir sako: – Antanai, Antanai, pakliuvai didelės žabángos, kaip tu išliksi gyvas, sunku pasakyt (ps.) Pl. Juodviršienė įkliuvo kaip ir žabángos[e]: pardavė gryčelę Všn. Kada aš parėjau iš tų žabángų (kalėjimo), tai į laikraštį įdėjo Graž. Žiūrėk, kad į žabangas neįviliotų J.Dov. Seni, prityrę tardytojai, pripratę gaudyti, moką statyti žabangas ir gaudyti A.Janul. Mylimieji mano vaikeliai lietuviai nebeklauso mano balso ir žabángosn lenda BM449. Atsidusęs [žmogelis] ir sakąs: – Tai papuolau velnio žabángos! BM72(Žb). Velnias žabangomis dūšią gaudo brš. Velniai daro žabángas Pln. Perkūnas sergsti teisingus žmones nuo velnio žabangų LTR(Plv).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atsaga — sf. CII550, [K], LsB211 žabangos (?) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kilpa — kìlpa sf. (1) 1. virvės, siūlo ar ko kito galus pernėrus ar sujungus gaunamas lankelio pavidalo dvilinkumas, vilkstė: Padaręs kìlpą, antnerk botagą ant koto J. Surišk su kilpa, kad lengviau būtų atrišti Brs. Vąšelio neištraukus iš naujos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klepčiai — ×klẽpčiai (plg. rus. кляпцы) sm. pl. (2) 1. Č spąstai, slastai: Sumygo kaip klẽpčiuos J(Ds). Įlindo kiškelis į klepčius Dr. Padėk klepčiùs ant lentynos – ten labiau pelės bėgioja Ktk. Reikia pastatyti klepčiai, maž pagausma kokį žvėrioką Ds.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakilpiai — pakìlpiai sm. pl. (1) Š spąstai, žabangos: Vaikai pristatė pakìlpių, bet nieko nesugauna Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspanda — 2 paspandà sf. (3b) NdŽ spąstai, žabangos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrauktis — patraũktis sm. (2) Vl žabangos kiaunėms gaudyti: Patrauktis kiaunes gaudo J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pinklės — pìnklės sf. pl. (1) Kp, Kv, piñklės (2) DŽ 1. spąstai, žabangos: Iš pinklių šešką paleisi Kltn. Tatai gi jos ir mėtydavo Karklynui dvidešimt penkias pinkles, bet Karklynas nekrisdavo nei vienosna Blv. Pìnkles statyti, spęsti, taisyti NdŽ. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smuklė — smùklė sf. (2), smuklė̃ (4) J.Jabl(Ln) 1. NdŽ, Štk smuki vieta, klampynė: Neįleiskiat gyvolių į smùklę Kal. Nevažiuok par pievą – didelė ten smùklė Vvr. 2. žabangos, pinklės, kilpa: Smùklę padaro, kad nori ką pakart J.Jabl(Ln). Darė žmonės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spanda — spandà sf. (4) Š, DŽ, NdŽ, (3) NdŽ, Ds, spanda (1) NdŽ, Žrm, Lkm, Trgn; Rtr 1. Sut, Kos59, RtŽ, Tvr, Sv kartis kam paremti, pasiremti, ramstis, paspara, paspanda: Troba labai menka, balkiai linksta – reikia spandos padėt Srj. Paspirk spandom… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spendinys — spendinỹs sm. (3a) Rtr, BŽ161,555, NdŽ. FrnW spąstai, žabangos, kilpos …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”